Concurso Escola. Los Nuevos Vecinos.

Como sabéis, el Gobierno Vasco pone a vuestra disposición el programa “Los nuevos vecinos” (www.losnuevosvecinos.net). Se trata de una iniciativa de los Departamentos de Educación, Universidades e Investigación y de Empleo y Asuntos Sociales que pone el acento en la convivencia democrática y, concretamente, en la prevención de la xenofobia y el racismo. Se dirige a escolares de entre 11 y 14 años.

La importancia del tema, el atractivo del soporte y la innovación que supone la utilización didáctica de aplicaciones 2.0. confiamos motive la tarea que os proponemos.

Para facilitarla, el programa cuenta con una plataforma web en la que se alojan el cómic, las diversas secuencias didácticas y los recursos de apoyo para consulta y descarga. Los contenidos están disponibles en euskera, castellano e inglés.

Coincidiendo con la celebración, el próximo 16 de noviembre, del Día Internacional para la Tolerancia, deseamos contribuir a la dinamización del trabajo convocando un concurso escolar, de acuerdo con las siguientes BASES:

PARTICIPANTES

Alumnado de tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de Secundaria.
La participación se hará por grupos-aula naturales.
Es posible más de un trabajo y participar en cada modalidad.

TEMÁTICA

El fomento de la convivencia democrática frente al racismo y la xenofobia.

MODALIDADES

  1. Comic digital. El aula deberá presentar un comic digital utilizando cualquiera de las herramientas disponibles en la red, como por ejemplo http://www.pixton.com/es/overview#video. Tendrá entre dos y cuatro páginas y un total de entre 12 y 24 viñetas.
  2. Blog. El aula presentará el blog creado para el desarrollo de las tareas propuestas en las Secuencias Didácticas Digitales de la web del programa www.losnuevosvecinos.net. El blog deberá recoger el desarrollo de al menos 4 de las tareas propuestas en las mencionadas secuencias.

CATEGORÍAS

  • Primera Categoría: Tercer Ciclo de Educación Primaria.
  • Segunda Categoría: Primer Ciclo de Educación Secundaria.

IDIOMA

Los trabajos podrán entregarse en euskera, castellano o inglés.

JURADO

El jurado está compuesto por técnicos de la Dirección de Inmigración, de la Dirección de Innovación Educativa y de EDEX.

PREMIOS

Se premiarán el mejor comic digital y el mejor blog de cada una de las categorías.
Consistirá en una videocámara para cada una de las cuatro aulas premiadas.

PRESENTACIÓN

Serán remitidos antes del 7 de Mayo de 2012 a la siguiente dirección:
EDEX. c/ Indautxu, 9 – 48011 Bilbao.

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios tendrá lugar en fechas próximas al 21 de Mayo, Día Internacional de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Oihana Rementeria • Tfno: 94 442 57 84 • E-mail: auzokideberriak@edex.es


Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: auzokideberriak@edex.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a auzokideberriak@edex.es con sus datos actualizados.


Eskolarteko Lehiaktea. Auzokide Berriak.

Dakizuen bezala, Eusko Jaurlaritzak zuen esku jartzen du “Auzokide berriak” programa (www.losnuevosvecinos.net). Hezkuntza, Unibertsitate, Ikerketa, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailen ekimena da, eta, beraren bitartez, elkarbizitza demokratikoa sustatu nahi da; zehatzago esateko, xenofobiaren eta arrazismoaren prebentzioa. 11 eta 14 urte bitarteko eskola-umeei dago zuzenduta.

Gaiaren garrantzia, euskarriaren erakargarritasuna eta 2.0. aplikazioen erabilera didaktikoaren berrikuntza direla eta, proposatzen dizuegun lana motibagarria izango zaizuela espero dugu.

Lana errazteko, programak web plataforma bat dauka, eta bertan ikus daitezke komikia, sekuentzia didaktikoak eta kontsulta zein deskargarako baliabide lagungarriak. Edukiak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez daude.

Azaroaren 16an Tolerantziarako Nazioarteko Eguna izango dela kontuan hartuta, lanaren dinamizazioaren alde egin nahi dugu; horretarako, eskolarteko lehiaketa antolatu dugu, OINARRI: hauekin:

PARTE-HARTZAILEAK

Lehen Hezkuntzako Hirugarren Zikloko eta Bigarren Hezkuntzako Lehenengo Zikloko ikasleak.
Parte-hartzea talde-gela naturalen arabera egingo da.
Lan bat baino gehiago bidaltzeko eta modalitate bakoitzean parte hartzeko aukera dago.

GAIA

Elkarbizitza demokratikoaren sustapena, arrazismoaren eta xenofobiaren aurrean.

MODALITATEAK

  1. Komiki digitala. Ikasgelak komiki digitala aurkeztu beharko du, sarean eskuragarri dauden tresnetako edozein erabilita; esate baterako, http://www.pixton.com/es/overview#video. Bi eta lau orrialde artean izango ditu, eta, guztira, 12 eta 24 bineta artean.
  2. Bloga. Ikasgelak www.losnuevosvecinos.net programaren webguneko Sekuentzia Didaktiko Digitaletan proposatutako lanen garapenerako sortutako bloga aurkeztuko du. Blogak, gutxienez, 4 lan jaso beharko ditu, aipatutako sekuentzietan proposatutako lanetatik.

KATEGORIAK

  • Lehenengo Kategoria: Lehen Hezkuntzako Hirugarren Zikloa.
  • Bigarren Kategoria: Bigarren Hezkuntzako Lehenengo Zikloa.

HIZKUNTZA

Lanak euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez aurkeztu ahal izango dira.

EPAIMAHIA

Epaimahaia Immigrazio Zuzendaritzako, Berrikuntza Zuzendaritzako eta EDEX
eko teknikariz egongo da osatuta.

SARIAK

Kategoria bakoitzeko komiki digitalik onena eta blogik onena sarituko dira.
Saritutako lau ikasgeletako bakoitzak bideokamera bat jasoko du sari gisa.

AURKEZPENA

2012ko maiatzaren 7a baino lehen bidaliko dira helbide honetara:
EDEX. Indautxu kalea 9 – 48011 Bilbao.

SARIAK BANATZEKO EKITALDIA

Sari-banaketa maiatzaren 21 inguruan izango da, orduantxe ospatuko baita
Elkarrizketa eta garapenerako kultura-aniztasunaren nazioarteko eguna.

INFORMAZIO OSAGARRIA
Oihana Rementeria • Tfno: 94 442 57 84 • E-mail: auzokideberriak@edex.es


Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: auzokideberriak@edex.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: auzokideberriak@edex.es.