PRESENTACIÓN

En el marco de las actividades de promoción escolar impulsadas por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, EDEX presenta una propuesta formativa denominada Habilidades para la Vida: una estrategia educativa prometedora.

Un Curso orientado a mejorar la formación de los profesionales del sector en un modelo educativo de eficacia contrastada en la promoción del desarrollo humano y en la prevención de conductas de riesgo. Particularmente, de aquellos profesionales relacionados con la formación, orientación y apoyo al profesorado de las distintas etapas de nuestro sistema educativo.

El enfoque de Habilidades para la Vida está obteniendo un considerable reconocimiento en el campo educativo. Se trata de un modelo orientado a promover entre los escolares ese repertorio de competencias psicosociales conocido como resiliencia, que asegura una mayor capacidad para afrontar positivamente los desafíos del entorno social, favoreciendo procesos de inclusión social, objetivo básico de la moderna escuela inclusiva.

En este sentido, la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, Universidades e Investigación,  en la presentación de los Programas de Innovación Educativa 2003-2006, destaca en la Primera Línea Prioritaria (Hacia una escuela inclusiva), la educación en conocimientos y habilidades para la vida, destacando entre éstas las siguientes:

 • Capacitación para el mantenimiento de relaciones interpersonales (saber escuchar, respetar, aceptar, comunicar...) absolutamente necesarias en la vida familiar, social y laboral (relaciones hombres-mujeres, con personas de otras culturas, con personas con discapacidad, en grupos de trabajo laboral y social, en la resolución de conflictos, en el desarrollo de una convivencia pacífica...).
 • Dominio de los procesos de resolución de problemas, adquiriendo destrezas para adaptarse a las nuevas situaciones con creatividad, iniciativa, participación, espíritu de innovación, etc.
 • Dominio en la gestión de los aspectos que atañen a la vida privada y social de la persona (salud, ocio, consumo, gestión económica personal, atención familiar y participación, sexualidad...).
 • Desarrollo de la sensibilidad individual y colectiva para la participación responsable en la sociedad ante las situaciones de injusticia, violencia, desigualdad social, discriminación y marginación, deterioro del medio...
OBJETIVOS
 • Definir los elementos conceptuales y metodológicos del enfoque de Habilidades para la Vida.
 • Analizar las necesidades y los riesgos psicosociales de niños y adolescentes en clave de Habilidades para la Vida.
 • Valorar la pertinencia de un enfoque de Habilidades para la Vida en la promoción del desarrollo y la prevención de situaciones sociales de riesgo relacionadas con la salud, la sexualidad, los problemas de convivencia, etc.
 • Identificar las posibilidades prácticas del enfoque de Habilidades para la Vida en los distintos campos de la acción educativa.
DESTINATARIOS
 • Orientadores de los centros escolares.
 • Asesores de los Berritzegune relacionados con estrategias educativas afines.
 • Profesionales responsables de la formación y el apoyo a los educadores.
CONTENIDOS

Sesión I. Escuela inclusiva y Habilidades para la Vida

Principales problemas y riesgos psicosociales que amenazan el desarrollo integral y la inclusión social de niños, niñas y adolescentes.

Antecedentes y fundamentos conceptuales del enfoque educativo basado en las Habilidades para la Vida.

La educación para la inclusión social y las Habilidades para la Vida.

Las diez destrezas psicosociales denominadas «Habilidades para la Vida».

Sesión II: Aplicación práctica en el campo educativo

Ámbitos de aplicación del enfoque de Habilidades para la Vida: prevención de problemas psicosociales y fortalecimiento de la resiliencia.

La educación en Habilidades para la Vida: metodología y rol del facilitador.

Identificación dinámica de elementos críticos relacionados con las diferencias en el enfoque pedagógico, el contenido, la metodología, etc.

Programas basados en el enfoque de Habilidades para la Vida: descripción y evidencia disponible.

PROFESORADO

Equipo de Educación para la salud y la convivencia de EDEX.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
 • Lugar: Centro Cívico La Bolsa. Calle Pelota, 10. Bilbao.
 • Fechas: 25 y 26 de octubre de 2.004.
 • Horario: 9,00-14,00 horas.

 

AURKEZPENA

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak bultzatutako eskola sustapen ekintzen eremuan, EDEXek Bizitzarako Trebetasunak: etorkizun handiko hezkuntza-estrategia deritzon prestakuntza proposamena aurkezten du.

Sektoreko profesionalen prestakuntza hobetzeko bideratutako kurtsoa da, giza- garapenaren sustapenean eta arrisku jokabideen prebentzioan frogatutako efikazia duen hezkuntza eredu baten barne dagoelarik. Bereziki, gure hezkuntza sistemako aldi desberdinetako irakasleentzako prestakuntza, orientabidea eta laguntzarekin erlazionatutako profesionalentzat dago egina.

Bizitzarako Trebetasunen ikuspegia hezkuntza alorrean esker ona lortzen ari da. Erresilientzia deritzon konpetentzia psikosozialak ikasleen artean zabaltzeko bideraturik dagoeneredua da. Honek inguru sozialeko erronkei positiboki aurre egiteko gaitasun handiagoa ematen digu, gizarte barneratze prozesuak erraztuz, eskola inklusibo modernoaren oinarrizko helburua delarik.

Sentsu honetan, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak, 2003-2006 Hezkuntza berriztatzeko Egitarauen aurkezpenean, Lehentasunezko Ildoa (eskola inklusiborantz) ezagupen eta bizitzarako trebetasunetan heziketa ezartzen du, besteak beste ondokoak azpimarratuz:
 • Pertsonen arteko harremanen mantenimendurako trebakuntzak (entzuten jakitea, errespetatzea, onartzea, komunikatzea...), bizitza familiar, sozial eta lanean guztiz beharrezkoak (gizon-emakume harremanetan, beste kulturetako pertsonekin harremanetan, minusbaliotasunen bat dutenekin, lan eta gizarte taldeetan, gatazken konponketan, bizikidetza baketsuan... ).
 • Arazoen ebazpen prozesuen menderatzea, egoera berrietara sormen, iniziatiba, parte-hartze, berriztapen izpiritu, etab.-en bitartezadaptatzeko trebeziak lortuz.
 • Pertsonaren bizitza sozial eta pribatuaren aspektuen kudeaketa menderatzea (osasuna, aisia, kontsumoa, kudeaketa ekonomiko pertsonala, arreta familiarra eta parte-hartzea, sexualitatea...)
 • Injustizia, bortizkeria, desberdintasun soziala, bazterkeria eta marjinazioa, ingurunearen hondatzea... bezalako egoeren aurrean parte-hartze arduratsurako sentsibilitate indibiduala eta kolektiboa garatzea.
HELBURUAK
 • Bizitzarako Trebetasunen ikuspegiaren elementu kontzeptual eta metodologikoak zehaztu.
 • Bizitzarako Trebetasunen arloan haur eta nerabeen behar eta arrisku psikosozialak analizatu.
 • Osasuna, sexualitatea, bizikidetza arazoak, etab.-ekin erlazionaturiko gizarte egoera arriskutsuen prebentzioan eta garapenaren sustapenean Bizitzarako Trebetasunen ikuspegiaren egokitasuna baloratu.
 • Hezkuntza ekintzaren arlo desberdinetan Bizitzarako Trebetasunen ikuspegiaren aukera praktikoak ezagutu.
HARTZAILEAK
 • Eskoletako orientadoreak.
 • Antzeko hezkuntza estrategiekin erlazionaturiko Berritzegunetako aholkulariak.
 • Hezitzaileei ematen zaien laguntza eta prestakuntzaren arduradun profesionalak.
EDUKIAK

I. Saioa: Eskola inklusiboa eta Bizitzarako Trebetasunak

Haur eta nerabeen garapen integrala eta barneraketa soziala zemaitzen dituzten arazo nagusiak eta arrisku psikosozialak.

Bizitzarako Trebetasunetan oinarritutako hezkuntza ikuspegiaren aurrekariak eta funtsezko kontzeptuak.

Hezkuntza gizarte barneratze eta Bizitzarako Trebetasunetarako.

«Bizitzarako Trebetasunak» deituriko hamar abilezia psikosozialak.

II Saioa: Hezkuntza alorrean aplikazio praktikoa

Bizitzarako Trebetasunen ikuspegiaren aplikazio esparruak: arazo psikosozialen prebentzioa eta erresilientziaren indartzea.

Bizitzarako Trebetasunetan heziketa: metodologia eta dinamizatzailearen rola.

Ikuspegi pedagogikoan, edukietan, metodologian, etab. dauden desberdintasunekin erlazionaturiko elementu kritikoen identifikazio dinamikoa.

Bizitzarako Trebetasunen ikuspegian oinarritutako Egitarauak: deskripzioa eta nabaritasun erabilgarria .

IRAKASLEAK

EDEX-en osasuna eta bizikidetzarako Hezkuntza Taldea.

NON ETA NOIZ
 • Tokia: Yohn Jauregia (La Bolsa). Pelota kalea, 10. Bilbao.
 • Egunak: 2004ko urriak 25 eta 26.
 • Ordutegia: 9,00-14,00