Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen.

Español

Ir a Español

Sentitzeko, gozatzeko, errespetatzeko hezi

Gizon eta emakumeen arteko berdintasunari lotuta gaur egungo nerabeen belaunaldiaren jokabideak aztertuz gero, aurreko belaunaldiekin alderatuta hobekuntza nabarmenak antzeman daitezke, baina, halaber, jadanik gaindituta behar luketen jarrera eta baloreak mantentzen dira. Baina neska-mutilak, neurri handi batean, bizi diren gizarte eta kultura ingurunearen isla dira, eta zoritxarrez, gizartearen aldaketak sarritan kosmetikoak izaten dira sakonak bainoago.

Horrela, EDEXek berdintasunean oinarritutako afektu eta sexualitateari buruz 14-16 urte bitarteko nerabeekin lan egiteko moduaz hausnarketak eta irizpideak partekatzeko tailerra antolatu du, eta bertan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Tailer honetan ez da fisiologiaz gehiegi hitz egingo; batez ere, gizon eta emakumeen arteko harremanetan berdintasunez jarduteko jarrera, balore eta trebetasunez mintzatuko gara.

Nori zuzentzen zaio?

Genero berdintasunean eta hezkuntza afektibo eta sexualaren esparruan nerabeekin lan egiten duten hezkuntza-zentro, erakunde publiko eta gizarte erakundeei. Gehienez 20 pertsonak parte hartu ahal izango dute, eta horiei EDEXek sortutako “Ekin diezaiogun berriro, hezkuntza sextimental bat” hezkuntza-paketea banatuko zaie aukeratzen duten hizkuntzan (euskaraz edo gaztelaniaz).

Zeintzuk dira gure helburuak?

 • Berdintasun irizpideetan oinarritutako nerabeen hezkuntza afektibo eta sexualari buruzko oinarrizko irizpideak partekatu.
 • Aurrerakuntza handiak egin arren, gure gizartean egun diharduten estereotipo eta rolez eztabaidatu.
 • Nerabeekiko lan dinamikak praktikan jarri.
 • Gai honen inguruan nerabezaroan hezkuntza-prozesuak dinamizatzeko tresna praktikoak erabili.

Zeintzuk dira tailerraren oinarrizko edukiak?

Honako eduki hauek landuko ditugu bi saiotan zehar:

 • Nerabezaroa, sentimenduak eta sexualitatea: hori da nahaspila, hori!
 • Berdintasunean oinarritutako hezkuntza afektibo eta sexuala, honako eduki hauek abiapuntu hartuta:
  • Gorputz identitatea.
  • Maitemintzea eta haustura.
  • Harreman toxikoak.
  • Estereotipoak eta aurreiritziak.
  • Sexu segurua.
  • Homofobia.
  • Etab.
 • Aurreiritzi, estereotipo eta gizarte rol diskriminatzaileen inguruko pentsamendu kritikoa sustatzera bideratutako lan dinamikak nerabeekin.
 • Baliabide praktikoen erabilera, esaterako:
  • “Ekin diezaiogun berriro, proposamen sextimental bat”.
  • “Berdintasunaren alde”.

Zein metodologia erabiliko dugu?

Zenbait dinamiken erabileran oinarritutako metodologia parte-hartzailea izango da, eta dinamika horien bidez hezkuntzari lotutako edukiak eta zentzuak eraikiko ditugu, tailerrean parte hartzen duten pertsonen esperientzia abiapuntutzat hartuta.

Nork emango du tailerra?

Juan Carlos Melerok, Psikologian lizentziatua, gizarte eta hezkuntza proiektuen kudeatzailea eta bizitzarako trebetasunen hezitzailea.

Data: 2014ko azaroaren 20a eta 21.

Lekua: Pelota, 10 (Alde Zaharra).

Iraupena: 10 ordu, 5 orduko bi jardunalditan banatuta.

Ordutegia: 09:00etatik 14:00etara.

Laguntzailea: Bizkaiko Foru Aldundia

Informazio gehiago: Juan Carlos Melero
jcmelero@edex.es · 944.425.784 · http://www.retomemos.com · http://www.edex.es

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: edex@edex.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: edex@edex.es

 
Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí.

Euskera

Euskerazko bertsioa ikusi

Educar para sentir, para disfrutar, para respetar

Cuando se observa la actitud de la generación adolescente actual en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, junto con indudables mejoras con respecto a generaciones anteriores se detecta la pervivencia de actitudes y valores que a estas alturas se creían superados. Pero es que chicas y chicos son, en gran medida, reflejo del entorno social y cultural en el que habitan, y éste mucho nos tememos que a menudo realiza cambios más bien cosméticos y no de calado.

Para compartir reflexiones y criterios acerca del modo de trabajar con adolescentes de 14-16 años sobre afectos y sexualidad en clave de igualdad, EDEX organiza este Taller en el que te invitamos a participar. Un Taller en el que no se hablará (apenas) de fisiología, sino de actitudes, valores y habilidades para comportarse de modo igualitario en las relaciones entre mujeres y hombres.

¿A quién va dirigido?

A centros educativos, instituciones públicas y organizaciones sociales que trabajan en el campo de la igualdad de género y la educación afectivo-sexual con adolescentes. El número máximo de participantes será de 20 personas, las cuales recibirán un ejemplar del pack educativo creado por EDEX “Retomemos, una educación sextimental”, en su idioma de preferencia (euskera o castellano).

¿Qué objetivos nos marcamos?

 • Compartir criterios básicos acerca de la educación afectivo-sexual de adolescentes presidida por criterios de igualdad.
 • Cuestionar estereotipos y roles que sobreviven en nuestra sociedad a pesar de los avances desarrollados.
 • Practicar dinámicas de trabajo con adolescentes.
 • Manejar herramientas prácticas para dinamizar procesos educativos en esta materia durante la adolescencia.

¿Cuáles son los contenidos básicos del Taller?

A lo largo de las dos sesiones abordaremos los siguientes contenidos:

 • Adolescencia, sentimientos y sexualidad: ¡menudo lío!
 • Educación afectivo-sexual igualitaria, a partir de contenidos como los siguientes:
  • Identidad corporal.
  • Enamoramiento y ruptura.
  • Relaciones tóxicas.
  • Estereotipos y prejuicios.
  • Sexo seguro.
  • Homofobia.
  • Etc.
 • Dinámicas de trabajo con adolescentes que permitan estimular el pensamiento crítico acerca de los prejuicios, estereotipos y roles sociales discriminatorios.
 • Utilización de herramientas prácticas, a modo de ejemplo:
  • “Retomemos, una propuesta sextimental”.
  • “Por la igualdad”.

¿Qué metodología utilizaremos?

Una metodología participativa basada en el uso de diversas dinámicas que nos permitan construir contenidos y sentidos educativos a partir de la experiencia de las personas que participen en el Taller.

¿Quién facilitará el Taller?

Juan Carlos Melero, licenciado en Psicología, gestor de proyectos sociales y educativos y formador en habilidades para la vida.

Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2014.

Dirección: Pelota, 10 (Casco Viejo).

Duración: 10 horas, distribuidas en dos jornadas de 5 horas.

Horario: 9 – 14 horas.

Colaboran: Diputación Foral de Bizkaia

Más información: Juan Carlos Melero
jcmelero@edex.es · 944.425.784 · http://www.retomemos.com · http://www.edex.es

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: edex@edex.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a edex@edex.es con sus datos actualizados.